Člen skupiny CEIT group

Na kvalitu služieb pre vás dohliada preverený systém manažérstva

V závere roka 2016 sa spoločnosť CEIT Engineering Services, s.r.o úspešne certifikovala na normu ISO 9001: 2015 (Manažérsky systém kvality), ktorá je dôležitá najmä vo vzťahu k zákazníkom..

iso certifikát

STRATEGICKÁ POLITIKA SKUPINY CEIT

Strategickým cieľom a hlavným predmetom manažérskych systémov skupiny CEIT je prinášať na trh nové, vysoko sofistikované riešenia so zameraním na výskum a inovácie. CEIT je spoločnosť odhodlaná poskytovať organizáciám zvyšovanie ich výkonnosti prostredníctvom inovácií výrobkov, technológií, služieb, systémov a procesov. Našim cieľom je byť podnikateľským subjektom uznávaným pre tvorivé riešenia, vysoký stupeň odbornosti s tvorivými zamestnancami, spokojnými zákazníkmi a akcionármi. Spokojnosť našich zákazníkov považujeme za základný pilier úspešného rozvoja našej spoločnosti. Záleží nám na tom, aby sme konali v záujme zákazníka a podieľali sa aj na jeho úspechu. Sme odhodlaní poskytovať kvalitné produkty a služby vrátane odborných riešení spôsobom, ktorý zabezpečuje bezpečné a zdravé pracovisko pre našich zamestnancov, minimalizuje náš vplyv na životné prostredie a zabezpečuje životaschopnú ekonomickú budúcnosť.

Pre dosiahnutie jednotných a funkčných manažérskych systémov sa manažment spoločností skupinu CEIT zaväzuje:

  • systematicky komunikovať so zákazníkmi, identifikovať a uspokojovať ich požiadavky stále, počas celej životnosti produktu, riešenia alebo poskytovania služby, vrátane neočakávaných, avšak splniteľných požiadaviek,

  • zabezpečiť riadenie, hodnotenie, spĺňanie a neustále zlepšovanie efektívnosti zavedených manažérskych systémov minimálne podľa rozsahu certifikácie v jednotlivých spoločnostiach, vrátane poskytovania zdrojov,

  • uprednostňovať a uplatňovať princíp zavádzania preventívnych systematických opatrení v zavedených manažérskych systémoch minimálne podľa rozsahu certifikácie jednotlivých spoločností, s cieľom minimalizovať prípadné nepriaznivé vplyvy svojich činností, produktov a služieb, ako aj priame a nepriame vplyvy svojich dodávateľov a zmluvných partnerov,

  • dosahovať trvalo udržateľný rast konkurenčnej schopnosti v inteligentných produkčných systémoch v priemysle a službách, založených na výskume a inováciách,

  • vykonávať činnosti v súlade s relevantnou lokálnou, národnou a medzinárodnou legislatívou a usilovať sa používať najlepšie praktiky v oblasti prevencie znečisťovania a ochrany životného prostredia, zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, prevencie vzniku úrazov a poškodenia zdravia vo všetkých našich činnostiach,

  • vzdelávaním zvyšovať úroveň a povedomie zamestnancov v oblasti zavedených manažérskych systémov minimálne podľa rozsahu certifikácie,

  • podporovať otvorenú komunikáciu, využívať a rozvíjať tvorivý potenciál zamestnancov a aj prostredníctvom tohto dosahovať vysokú kvalitu produktov a služieb,

  • sústrediť úsilie všade, kde je možné ovplyvniť kvalitu našich produktov a služieb, a tým predchádzať zvyšovaniu nákladov.


Táto strategická politika je záväzná pre všetkých zamestnancov skupiny CEIT.